AANGESLOTEN BIJ

Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed (TCV) van TMIM

De Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed vormt de inhoudelijke basis van het Taxatie Management Systeem van TMI. Een richtlijn die voortkomt uit reeds bestaande theoretische en praktische normen. De TCV dient als richtlijn voor taxaties van commercieel vastgoed en omvat randvoorwaarden voor de opdrachtverlening, onderzoekvereisten, uitvoering en verslaglegging van taxaties.

Een TMI taxateur wordt getoetst op zijn vaardigheden voor toetreding tot TMI. Eenmaal binnen wordt de taxateur verplicht bijgeschoold via de TMI Academy.

De taxaties worden verwerkt binnen het Taxatie Management Systeem en voldoen aan de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed van TMI.

TMI draagt zorg voor de kwaliteit en het beheer van het Taxatie Management Systeem. Hoofddoel van het systeem is dat taxateurs werken vanuit dezelfde uitgangspunten. Hiermee zijn alle TMI taxaties uniform en onderling vergelijkbaar. Uitgebrachte taxaties worden steekproefsgewijs gecontroleerd door de Kwaliteitscommissie. Bij twijfel of vragen kan de opdrachtgever ook zelf een taxatie voorleggen aan de Kwaliteitscommissie. Kortom, een TMI taxatie staat voor kwaliteit!

NWWI

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden.

NRVT Kamerreglement

Het NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en zorgt voor eenduidige gedrags- en beroepsregels, reglementen en praktijkhandreikingen voor de vier Kamers (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ). Het NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels en reglementen en borgt daarmee de kwaliteit van de geregistreerde taxateurs. Daarnaast kent het NRVT een eigen centraal tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.

VastgoedCert

Om sinds het vervallen van de wettelijk beëdigingsplicht, de kwaliteit van makelaars o.z. te kunnen blijven waarborgen, is in 2004 de Stichting VastgoedCert opgericht. Dit is een branchebreed platform dat zorgdraagt voor de certificatie en registratie van makelaars in onroerende zaken op basis van hun vakbekwaamheid.
De Stichting VastgoedCert heeft als doel de kwaliteit en vakbekwaamheid van makelaars o.z. te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Gecertificeerde makelaars in onroerende zaken worden bij VastgoedCert op basis van hun vakbekwaamheid geregistreerd.

Hulsebosch Makelaardij & Assurantiën

Bezoekadres:
Stokdijkkade 13
Naaldwijk

Postadres:
Postbus 60
2670 AB Naaldwijk

Telefoon: 0174 - 62 41 11
Fax: 0174 - 62 07 44
E-mail: hulsebosch@hulsebosch.nl

Makelaardij
Kvk 27218651
Btwnr NL0060.77.869.B.02

Assurantiën
Kvk 27221424
Btwnr NL0060.77.869.B.02